Reb A & Steviol

 CÁC THÀNH PHẦN  ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG CÂY CỎ NGỌT

Steviol glycosides
R1
R2
Sweetening power
relative to sucrose
Typical content
within leaves (%)
Stevioside
b -Glc
b-Glc-b-Glc(2-1)
150300
9.1
Rebaudioside A
b-Glc
b-Glc-b-Glc(2-1)
- b-Glc(3-1)
200-400
3.8
Rebaudioside B
H
b-Glc-b-Glc(2-1)
  -b-Glc(3-1)
300-350a
-
Rebaudioside C
b-Glc
b-Glc-a-Rha(2-1)
- b-Glc(3-1)
50-120
0.6
Rebaudioside D
b-Glc-b-Glc(2-1)
b-Glc-b-Glc(2-1)
- b-Glc(3-1)
200300
Na
Rebaudioside E
b-Glc-b-Glc(2-1)
b-Glc-b-Glc(2-1)
250300
Na
Rebaudioside F
b-Glc
b-Glc-b-Xyl(2-1)
- b-Glc(3-1)
Na
Na
Rubusoside
b-Glc
b-Glc
110
-
Steviolbioside
H
b-Glc-b-Glc(2-1)
100-125a
-
Dulcoside A
b-Glc
b-Glc-a-Rha(2-1)
50120
0.3
Steviolmonoside
H
b-Glc
ND
-
Total

 

   
14-18

 

Nguồn: Tập đoàn Purecircle

Đang trực tuyến: 17
Lượt truy cập: 776797